Szanowna Pani, Szanowny Panie,

niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: GEKKO AKADEMIA]. GEKKO AKADEMIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Pani/Pana danych osobowych podczas ich przetwarzania. GEKKO AKADEMIA przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: danesobowe@gtakademia.pl.

I.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złota 3/21, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000885060, REGON: 38823781, NIP: 5252852774 [dalej: GEKKO AKADEMIA, ADMINISTRATOR]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@gtakademia.pl

  1. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] oraz krajowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

II.    ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

  1. GEKKO AKADEMIA pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
  2. GEKKO AKADEMIA przetwarza w szczególności poniższe kategorie danych osobowych:

1.1. dane identyfikacyjne,

1.2. dane kontaktowe,

1.3. dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,

1.4. dane, które wynikają z treści zawartych umów, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.

  1. GEKKO AKADEMIA przetwarza dane osobowe klientów, innych podmiotów współpracujących z GEKKO AKADEMIA w związku z funkcjonowaniem spółki, dane kandydatów do pracy lub współpracy, dane osób kontaktujących się z GEKKO AKADEMIA lub pozostających w kontakcie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) w związku ze świadczonymi przez GEKKO AKADEMIA usługami lub funkcjonowaniem spółki.

III.    DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

GEKKO AKADEMIA informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić GEKKO AKADEMIA kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności GEKKO AKADEMIA, lub wykonanie usługi.

IV.    CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. GEKKO AKADEMIA przetwarza dane osobowe realizując poniższe cele:

1.1. w celu nawiązania współpracy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;

1.2. w celu realizacji umowy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;

1.3. w ramach konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE wynikającego z przepisów prawa – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego;

1.4. na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem ADMINISTRATORA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,

1.5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z GEKKO AKADEMIA (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania procesu rekrutacyjnego;

1.6. w celu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

1.7. w celu marketingu usług GEKKO AKADEMIA, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;

1.8. w celach marketingu usług GEKKO AKADEMIA, w tym w celu informowania o działalności GEKKO AKADEMIA, o wydarzeniach organizowanych przez GEKKO AKADEMIA, lub w których GEKKO AKADEMIA uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

1.9. w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

1.10. w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera, publikacji), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

1.11. w celu realizacji kontaktu (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody.

V.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  1. GEKKO AKADEMIA informuje, że przysługuje Pani/Panu:

1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GEKKO AKADEMIA na wskazany w niniejszej Informacji adres e-mail;

1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a) cofnięto zgodę na ich przetwarzanie,

b) wniesiono sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych pomimo sprzeciwu, o których mowa w pkt 1.6. lit. a),

c) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,

d) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,

e) Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

a) zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość,

b) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GEKKO AKADEMIA są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

d) ADMINISTRATOR nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli:

a) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i

b) wyrażono zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub

c) dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy;

1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GEKKO AKADEMIA, skutecznego o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

b) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokonanie cofnięcia zgody może zostać zrealizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: daneosobowe@gtakademia.pl. Czynności dokonane przez GEKKO AKADEMIA na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;

1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

VI.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
VII.    ODBIORCY DANYCH

  1. GEKKO Taxens M.Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie i GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów szkoleniowych;
  2. zewnętrzni dostawcy usług (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe), czyli podmioty, z których GEKKO AKADEMIA korzysta przy przetwarzaniu danych i którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GEKKO AKADEMIA.
  3. GEKKO AKADEMIA każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
  4. Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

VIII.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

GEKKO AKADEMIA nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

IX.    ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Pani/Pan, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej https://www.taxens.pl/polityka-informacyjna/.

Scroll to Top